Algemene voorwaarden Hub Media B.V. (versie 2019.1)

 

 1. Definities

 

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 

1.1.    Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Hub Media die te vinden zijn op de website van Hub Media.

1.2.    Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor Hub Media Tickets verkoopt

1.3.    Organisator: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is

1.4.    Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Ticket koopt.

1.5     Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder mede begrepen elektronische Tickets

1.6.    Hub Media: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hub Media B.V., ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer: 61358614), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6001 DA) Weert aan het adres De Noord 9

1.7.    Bijverkoop: de verkoop van aanvullende producten of diensten door Hub Media namens zichzelf of in opdracht van derden

 

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

2.1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Hub Media, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

2.2.    De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Koper wijst Hub Media uitdrukkelijk van de hand.

2.3.    Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen.

2.4.    Hub Media is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De (gewijzigde) Algemene Voorwaarden zijn op de website van Hub Media te raadplegen.

2.5.    Op de overeenkomst tussen Koper en Organisator zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Koper, zal de Organisator op verzoek van Koper de Algemene Voorwaarden van de Organisator toezenden.

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst met Hub Media

 

3.1.    De dienst die Hub Media verleent bestaat uit het distribueren van Tickets. Een Ticket is niets meer dan een recht tot toegang, in dit geval toegang tot een Evenement van de Organisator. Met de aankoop van een Ticket komen er daardoor twee overeenkomsten tot stand. Een overeenkomst tussen Koper en Hub Media en een overeenkomst tussen Koper en de

Organisator van het Evenement waarvoor Koper een recht tot toegang heeft gekocht.

3.2.    De overeenkomst die tussen Hub Media en Koper tot stand komt ziet uitsluitend op het bestel- en leveringsproces van het Ticket.

3.3.    Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Koper heeft opgegeven in zijn of haar account. Hub Media zal het door Koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.

3.4.    De door Hub Media opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Hub Media schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.5.    Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.

3.6.    Met uitzondering van de mogelijkheid om elektronische Tickets te bestellen, wordt de verkoop van Tickets te versturen per post via de website of het callcenter 8 tot 10 dagen voor de datum van het Evenement gestaakt om Hub Media de gelegenheid te geven de Tickets nog per post te versturen.

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst tussen Koper en Organisator

 

4.1.    Koper koopt via Hub Media een Ticket voor een Evenement van Organisator. Er komt daardoor tussen Koper en Organisator een overeenkomst tot stand die ziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang tot het Evenement van de Organisator. Hub Media treedt in dat verband op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Koper en Organisator en is geen partij bij deze overeenkomst. De overeenkomst tussen Koper en Organisator komt tot stand nadat Koper via Hub Media één of meerdere Tickets heeft gekocht.

4.2.    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Hub Media vrijblijvend.

4.3.    Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Hub Media contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Hub Media Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Hub Media ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien Hub Media twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Hub Media zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. ledere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

4.4.    Hub Media is gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator een maximum te stellen aan het aantal te reserveren c.q. te kopen Tickets. Bij een concreet vermoeden van misbruik ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is Hub Media gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator de reservering van de Tickets ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken. Dit om te voorkomen dat er Tickets op grote schaal worden opgekocht.

4.5.    Hub Media heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets aanvullende producten aan te bieden. Indien Hub Media producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (Algemene) Voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.

4.6.    Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

 

 1. Prijzen en betaling

 

5.1.    Hub Media verkoopt Tickets namens Organisator die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepaalt. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

5.2.    Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Hub Media aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

5.3.    Alle prijzen van Hub Media zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

5.4.    Per ticket worden er servicekosten in rekening gebracht en in sommige gevallen per order transactiekosten en bezorgkosten.

5.5.    Indien Koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Koper na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Hub Media de vordering uit handen geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

 

 1. Afgelaste of Verschoven Evenementen

 

6.1.    Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Hub Media zal proberen Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Hub Media de benodigde informatie van de Organisator heeft ontvangen, kan Hub Media niet garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Hub Media is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

6.2.    De aanvullende voorwaarden van de Hub Media annuleringsverzekering zijn van toepassing op de overeenkomst, indien Koper een annuleringsverzekering heeft afgesloten.

6.3.    Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Hub Media opnemen via de online klantenservice [email protected] of +31495 74 40 50 (keuzetoets 2) (tegen lokaal tarief). Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Organisator voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.

6.4.    Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Koper de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Organisator. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het Evenement. Indien de Organisator Hub Media verzoekt om de Koper de ticketprijs (gedeeltelijk) te restitueren, dan zal Hub Media dit doen nadat zij de betreffende gelden van de Organisator heeft ontvangen. Restitutie zal uitsluitend geschieden middels een online overboeking. Service-, verzend- en betaalkosten worden in beginsel niet gerestitueerd.

6.5.    Bij afgelasting of verschuiving van een Evenement komen eventuele middels Bijverkoop verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

 

 1. Tickets

 

7.1.    De door Hub Media gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Organisator. Het is de Koper niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een Organisator de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Koper dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van de Organisator, waar op het Ticket (en gedurende het bestelproces) naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de voorwaarden van de Organisator, is de Organisator gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Koper een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

7.2.    Na ontvangst dient Koper de Tickets direct te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden. Bij annuleren van de tickets wordt 8% van het bedrag in rekening gebracht.

7.3.    Indien het Ticket van Koper zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Koper contact opnemen met het online contactcenter of [email protected] of +31495 74 40 50 (keuzetoets 2) (tegen lokaal tarief).

7.4.    Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Hub Media kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Hub Media opnemen via het online contactcenter of [email protected] of +31495 74 40 50 (keuzetoets 2) (tegen lokaal tarief).

 

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

 

8.1.    De op het Ticket van Hub Media rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Hub Media dan wel haar licentiegever. Koper zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Hub Media dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.

8.2.    Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.

8.3.    Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

8.4.    De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Hub Media aan Koper.

 

 1. Privacy

 

9.1.    Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Hub Media welke op de website van Hub Media raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

10.1.  Hub Media kan niet worden aangemerkt als de Organisator van het Evenement en is geen partij bij de overeenkomst die tussen de Organisator en Koper tot stand komt. Hub Media is daardoor niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie ten aanzien van: het recht dat de Koper heeft gekocht tot verkrijging van toegang tot het Evenement van Organisator, de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, de gang van zaken in of rondom het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

10.2.  Mocht Hub Media in het kader van haar (overige) verplichtingen aan Koper aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van Hub Media voor directe schade beperkt, ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Onder het begrip indirecte schade wordt in elk geval – maar niet-limitatief – verstaan: gevolgschade, immateriële schade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

10.3.  Iedere aansprakelijkheid (voor directe en/of indirecte schade) – ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid – van Hub Media is beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Hub Media verminderd met het door Leverancier te betalen eigen risico. Indien geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Hub Media plaatsvindt – ongeacht de reden voor de non-uitkering – of indien Hub Media er voor kiest de schade niet te melden bij haar verzekeraar, is de aansprakelijkheid van Hub Media beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Hub Media of haar leidinggevende ondergeschikten.

10.4.  De aansprakelijkheid van Hub Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Koper Hub Media onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Hub Media ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hub Media in staat is adequaat te reageren.

10.5.  Koper vrijwaart Hub Media voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Koper van enige verplichting jegens Hub Media, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.

10.6.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Hub Media meldt.

10.7.  Hub Media kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Hub Media is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Hub Media.

10.8.  Hub Media aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Koper bij derde partijen verkregen Tickets. Hub Media kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

10.9.  Hub Media is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit Ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.

 

 1. Overmacht

 

11.1.  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Hub Media kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. De volgende omstandigheden kwalificeren als overmacht: wanprestaties van toeleveranciers of andere derden waarvan Media Hub afhankelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vervoersproblemen, oorlog, rellen, sabotage, overstromingen, verlies, extreem ziekteverzuim en wilde stakingen van het personeel, (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Hub Media of bij diens leveranciers en nationale rampen.

11.2.  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hub Media in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Koper op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder dat Hub Media gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

12.1.  Op alle overeenkomsten met Hub Media is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van verwijzingsregels van internationaal privaatrecht.

12.2.  Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.

 

 1. Diversen

 

13.1.  Het is bij Evenementen in het algemeen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Raadpleeg voor een specifiek overzicht hiervoor de algemene voorwaarden van de Organisator.

13.2.  Het is mogelijk dat Kopers voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

13.3.  Kopers die te laat bij het Evenement arriveren, worden — voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.

13.4.  Waar in deze Algemene Voorwaarden Hub Media zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Hub Media gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.

13.5.  Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Hub Media dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Hub Media niet.

13.6.  Bij verschil van mening tussen Hub Media en Koper over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.

13.7.  Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Hub Media in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Hub Media vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.8.  Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.hollanddealz.nl